Kompensasiyanın şәrtlәr

Kompensasiyanın şәrtlәri aşağıdakı tәlәblәrdәn asılıdır:

Saytda baş vermiş qәza,texniki nasazlıqlar sәbәbindәn günlәrin kompensasiya olunması aşağıdakı şәrtlәr daxilindә hәyata keçirilir

a) Yayımlama vә ya tәşviq xidmәtlәri üzrә günlәrin kompensasiya olunması sәhvәyә giriş 24 saatdan artıq vaxtda mәhdudlaşarsa o zaman hәyata keçirilir.
yuxarı