Лот: 12632596. Фото: 1. Volksgym VGE-700E. Смартфоны

Volksgym VGE-700E

Hazırki qiymәt
2889.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Hazırki qiymәt
2889.00 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 23.08.2019, 11:39
Bakı xәritәdә
+(994) 50 200-26-27 

Lotun tәsviri

İstifadәçinin maksimal çәkisi:160 kq 
Yüklәmә sәviyyәlәrinin miqdarı:24 
Trenajorun ölçüsü: 185,3 x 67,6 x 165,6 sm 
Monitor göstәricilәri: 
Mәşq vaxtı,kalori nәbz,mәsafә,sürәt 
Meyllәndirmә: 
15 % mexaniki 
Әlavә funksiyalar: 
USB,AUX,sesgüclәndiricilәr 
Zәmanәt: 6 ay

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı