Müşahidә kameraları

Лот: 12632596. Фото: 1. Müşahidә kameraları. Смартфоны

Müşahidә kameraları

Hazırki qiymәt
35.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Hazırki qiymәt
35.00 AZN   
Hәrrac bitib
Bakı xәritәdә
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür

Lotun tәsviri

Müşahidә kameralarının satışı 

Tәhlükәsizlik kameraları tәhlükәsizlik sisteminin ayrılmaz bir hissәsidir. “SASecurity” firması Sizә tәhlükәsizlik kameralarının müxtәlif çeşiddә seçimini tәklif edir.  Bizim tәhlükәsizlik kameralarından istifadә edәrәk, ev vә ya obyektinizi asanlıqla “idarә” edәcәksiniz.

Tәhlükәsizlik sistemlәrini әldә etmәmişdәn öncә onların Sizin ev vә ya digәr obyektә uyğun olub-olmadığını müәyyәn etmәlisiniz. Bu işdә Sizә bizim mütәxәssislәrimiz әn yaxın kömәkçi ola bilәr. Onlar hәmin әraziyә baxış keçirir, Sizin üçün әn düzgün olan variantı seçmәkdә kömәk edir.

Tәhlükәsizlik kameralarının kömәyi sayәsindә iş yerinizdә qeyri-qanuni işlәr, oğurluq halları olmur. İşçilәr işә daha intizamlı vә ciddi yanaşır.

Bütün mәhsullarımıza zәmanәt veririk.Zәmanәt müddәti әrzindә texniki servisimiz pulsuzdur.

Azerbaycanin istenilen bolgesinde xidmet gosteririk.


Tәhvil şәrtlәri

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı