Лот: 12632596. Фото: 1. M-Audio BX6 Carbon. Смартфоны

M-Audio BX6 Carbon

Hazırki qiymәt
990.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Satıcı
Hazırki qiymәt
990.00 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 12.05.2020, 17:37
Bakı xәritәdә
+(994) 50 998-00-15 

Lotun tәsviri

Studiya üçün monitor 2 poloslu.
LF drayver: 6 düymlük (153 mm) Kevlar әyilmiş diffuzor, yüksәk temperaturlu sәs qıvrımı vә nәmlәndirici rezin örtüklü. Maqnetik olaraq qorunur.
HF drayver: 1.25 düym (32 mm) tәbii ipәkdәn hazırlanmış maqnitlә qorunan günbәz
Tezliyә cavab: 45 Hz - 22 kHz
Krossover tezliyi: 2,5 kHz
Woofer gücü: 70 W
RF güc güclәndiricisi: 60 W
Sәs-küy nisbәtinә siqnal: 100 dB, tipik A ağırdır
Giriş bağlayıcıları:
1 x XLR balanslı giriş bağlayıcısı
1 x TRS balanslı / balanssız giriş yuvası

Polarite: girişdә müsbәt bir siqnal + bas konusunun yerdәyişmәsinә sәbәb olur
Giriş empedansı: 20 KO simmetrik, 10 KO simmetrikdir
Giriş hәssaslığı: 85 mV çәhrayı sәs-küydәn ibarәt bir giriş siqnalı, maksimum bir hәcm nәzarәti ilә 1 m başına 90 dBA çıxış sәs sәviyyәsini tәmin edir
Mühafizә: radio tezliyinә müdaxilә, çıxış cәrәyanının mәhdudlaşdırılması, aşırı ısınma, keçid / söndürmә proseslәri, subsonik filtr, xarici elektrik sigortası.
Göstәrici: arxa paneldә yanma / söndürmә göstәricisi
Güc tәlәblәri: 115 V ~ 50/60 Hz, 230 V ~ 50/60 Hz vә ya 100 V ~ 50/60 Hz üçün fabrik parametrlәri
Kabinet: Yüksәk akustik performansa malik Vinil MDF
Ölçü (hündürlük x en x dәrinlik): 12.5 "x 8.4" x 9.8 "(318 mm x 213 mm x 249 mm)
Çәki (qablaşdırılmamış): 16 funt., 7,5 kq


Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı