Лот: 12632596. Фото: 1. M-Audio BX5 D2. Смартфоны

M-Audio BX5 D2

Hazırki qiymәt
790.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Satıcı
Hazırki qiymәt
790.00 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 12.05.2020, 17:37
Bakı xәritәdә
+(994) 50 998-00-15 

Lotun tәsviri

Studiya kolonkaları (dinamik) M-Audio.
Xüsusiyyәtlәr
Uyğun, dәqiq sәs üçün 70 vatt paylanmış gücә malik iki güclәndirilmiş dizayn
5 "zәngin, xüsusi aşağı frekanslar üçün Kevlar konusları olan aşağı tezlikli drayverlәr
1 "İpәk evlәri vә hamar vә aydın görüntü üçün inteqrasiya edilmiş dalğa bәlәdçilәri ilә yüksәk tezlikli drayverlәr.
İnkişaf etmiş bas cavabı üçün optimallaşdırılmış arxa limanlar
Maqnetik ekranlama digәr elektron avadanlıqların müdaxilәsini aradan qaldırır
Balanslaşdırılmış XLR vә birlәşdirәn qarışdırıcılar, güclәndiricilәr, alәtlәr, DJ avadanlıqları vә digәrlәri üçün 1/4 "balanslı / balanssız girişlәr
Sәs sәviyyәsinә nәzarәt
İki izolyasiya yastığı daxildir
Xüsusiyyәtlәr
Tezliyә cavab: 56 Hz-22 kHz
Krossover tezliyi: 3 kHz
Woofer gücü: 40 W
Yüksәk tezlikli güclәndiricinin gücü: 30 W
Sәs-küy nisbәtinә verilәn maksimal siqnal (dinamik diapazon):> 100 dB (tipik A ölçülü)
Polarite: girişdә müsbәt bir siqnal + woofer konusunun kәnarlaşmasına sәbәb olur
Giriş empedansı: 20 kOhm balanslı, 10 kOhm balanssızdır
Giriş hәssaslığı: 85 mV çәhrayı sәs-küydәn ibarәt bir giriş siqnalı, maksimum sәs sәviyyәsindә bir metrә 90 dBA bir sәs sәsi tәzyiqini tәmin edir
Elektrik tәchizatı: 115 V ~ 50/60 Hz vә ya 230 V ~ 50/60 Hz üçün fabrik parametrlәri
Mühafizә: radio tezliyinә müdaxilә, çıxış cәrәyanının mәhdudlaşdırılması, aşırı ısınma, keçid / söndürmә, subsonik filtr, xarici elektrik qoruyucu
Şkaf: vinil laminatlı MDF

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları




yuxarı