BOYA BY-WM8 Pro-K2 UHF Simsiz hәrtәrәfli İstiqamәtlәndirici Mikrofon Kamera sistemi

Лот: 12632596. Фото: 1. BOYA BY-WM8 Pro-K2 UHF Simsiz hәrtәrәfli İstiqamәtlәndirici Mikrofon Kamera sistemi. Смартфоны

BOYA BY-WM8 Pro-K2 UHF Simsiz hәrtәrәfli İstiqamәtlәndirici Mikrofon Kamera sistemi

Hazırki qiymәt
490.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Satıcı
Hazırki qiymәt
490.00 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 12.05.2020, 17:36
Bakı xәritәdә
+(994) 50 998-00-15 

Lotun tәsviri

BOYA BY-WM8 Pro K2 yenilәnmiş iki kanallı Simsiz mikrofon sistemidir.İki predmet ilә sәs çәkmәk üçün sadә LCD displey, radio tezliyi genişliyi, PLL sintez edilmiş tәnzimlәmә vә rәqәmsal yoldaş dövrәsi ilә tәchiz olunmuşdur.

Paket müsahibәlәr, elektron xәbәr toplamaq, elektron sahә istehsalı, film istehsalı, biznes vә tәhsil tәtbiqetmәlәri vә daha çox kimi geniş çeşid üçün uyğundur.

BY-WM8 Pro-K2 sistemi iki ötürücüdәn, kamera montajı olan bir qәbuledicidәn vә iki omnidirectional sinә mikrofon qulaqlığından ibarәtdir. Bu sistemә әlavә olaraq montaj üçün bir adapter, XLR çıxış kabelinә 1/8 ", tәk bir 1/8 ilә 1/8" çıxış kabeli, daşıyıcı bir qutu daxildir.

Alıcı mikrofon vә qulaqlıq jakları ilә tәchiz edilmişdir. Bәdәn ötürücüsünә mikrofon yuvası vә bir xәtt yuvası daxildir.

-Digital Companding
48 kanal mövcuddur
- İki kanallı
- 32 MHz-a qәdәr ötürmә bant genişliyi
- İnfraqırmızı ötürücü vә ötürücü arasında sadә vә çevik simsiz sinxronizasiya.
- Bağlı stereo vә mono rejimi
Lal funksiyasını seçin
-Әlaqәli menyu
- Qoruyucu bağlama funksiyasından istifadә etmәklә
- Geniş çeşidli aksesuar sistemi әn çox tәlәblәrә uyğunlaşdırır
-İşlәmә sahәsi 100 m (300 ') qәdәr ola bilәr
-İki AA batareyası
-Güftә kilidi tәsadüfi parametrlәrin dәyişdirilmәsinin qarşısını alır
- Ötürmә diapazonu: 100 metrә / 300-ә qәdәr


Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı